بر اساس نمودار روزانه که به شکل زیر موج شماری شده است، در آغاز موج ۵ هستیم. نقاط مقاومت ۱۳۰۰، ۱۳۷۰ و ۱۳۹۰ را در پیش رو داریم و هدف قیمتی موج ۵ را می‌توان یکی از نقاط ۱۵۰۰، ۱۵۳۰، ۱۵۷۰، ۱۶۲۰ یا ۱۸۶۰ انتظار داشت. اوسیلاتور در وضعیت اشباع خرید است و احتمال اصلاح قیمت تا ۱۱۰۰ تومان قابل تصور است.

موج شماری نمودار هفتگی سهم نشان می‌دهد در ابتدای موج ۵ هستیم و اهداف قیمتی ۱۴۸۰، ۱۵۰۰، ۱۵۵۰، ۱۶۲۰، ۱۷۲۰، ۱۸۳۰ یا ۲۳۰۰ تومان قابل تصور است. اوسیلاتور نشان می‌دهد سهم به تازگی از محدوده اشباع فروش خارج شده و رشد قیمتی سهم محتمل است.