اگر موج شماری انجام شده در نمودار روزانه زیر را بپذیریم، در حال حاضر در موج ۵ هستیم و سطوح مقاومت ۱۶۵۰، ۱۷۰۰، ۱۷۵۰، ۲۰۰۰، ۲۳۵۰، ۲۵۰۰ و ۲۶۵۰ را در مقابل داریم. البته با توجه به اینکه موج ۵ باید بلندتر از موج ۳ باشد، سطوح مقاومت ۲۳۵۰، ۲۵۰۰ یا ۲۶۵۰ می‌توانند به عنوان قیمت هدف پایان موج ۵ در نظر گرفته شوند. اوسیلاتور در منطقه اشباع خرید است و اصلاح تا قیمت‌های ۱۵۰۰ و ۱۴۰۰ محتمل است.

 

 

در نمودار هفتگی هم در ابتدای موج ۵ هستیم و اهداف قیمتی ۲۲۵۰، ۲۳۵۰، ۲۶۵۰ و ۲۹۵۰ به عنوان نقطه پایان موج ۵ قابل پیش‌بینی است که اهداف قیمتی ۲۳۵۰ و ۲۶۵۰ به دلیل انطباق با اهداف قیمتی نمودار روزانه (نمودار بالا) از اعتبار بالاتری برخوردارند. اوسیلاتور در منطقه اشباع فروش قرار دارد و حرکت صعودی موج ۵ را تایید می‌کند.