در نمودار روزانه، موج ۵ به پایان رسیده و در اصلاح هستیم. مقاومت اول در ۵۰۰۰ تومان شکسته شده و احتمال سقوط قیمت تا ۴۳۰۰ تومان وجود دارد.

اوسیلاتور نشان می‌دهد در ناحیه اشباع فروش هستیم و احتمال برگشت قیمت وجود دارد.

 

 

در نمودار هفتگی، موج ۳ به پایان رسیده و در اصلاح موج ۴ هستیم. سطح مقاومتی ۵۴۰۰ تومان شکسته شده و مقاومت ۴۴۰۰ تومان پیش روی سهم است.

اوسیلاتور نشان می‌دهد در حال ورود به ناحیه اشباع خرید هستیم و احتمال ریزش بیشتر قیمت وجود خواهد داشت.