در نمودار روزانه، موج ۳ به پایان رسیده و اصلاح موج ۴ در حال انجام است. قیمت ۵۳۰ تومان سطح حمایت اول است سطح حمایت بعدی، ۴۴۰ تومان خواهد بود.

اوسیلاتور نشان می‌دهد نمودار قیمت از ناحیه اشباع فروش خارج شده و احتمال افزایش خرید و اتمام موج ۴ وجود دارد.

 

 

در نمودار هفتگی هم موج ۳ به پایان رسیده و در موج اصلاحی ۴ هستیم. قیمت ۵۰۰ تومان سطح حمایت اول است سطح حمایت بعدی، ۴۱۰ تومان خواهد بود.

اوسیلاتور نشان می‌دهد نمودار قیمت در ناحیه اشباع خرید است و احتمال ادامه اصلاح قیمتی و کاهش آن زیاد است.