آیا می‌دانید بر اساس صورت‌های مالی سال 95 از مجموع 32 شرکت فعال در صنعت سیمان، آهک و گچ در بورس تهران، 8 شرکت با نمادهای سکرد، سپاها، سشرق، سبزوا، سیلام، سدور، سکارون و سهگمت دارای نسبت‌های مالی سودآوری منفی بوده‌اند؟