روند سودآوری سیمان کارون با نماد سکارون طی 4 سال گذشته از نظر حاشیه سود عملیاتی و بازده دارایی منفی بوده است. این دو نسبت مالی در سال مالی 1395 منفی شده اند.

در انتخاب سهم خوب به روند سودآوری شرکت طی سالهای گذشته توجه کنید. برای سرمایه گذاری در سهام شرکتهایی که طی سالهای گذشته روند سودآوری منفی داشته اند دقت بیشتری باید داشت.